Särskilt Tandvårdsbidrag (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag är ett viktigt ekonomiskt stöd som riktar sig till personer med specifika medicinska behov som påverkar deras tandhälsa. Detta bidrag är avsett att underlätta tillgången till nödvändig tandvård genom att täcka en del av kostnaderna för behandlingar och förebyggande åtgärder. Genom att erbjuda ekonomisk hjälp säkerställs att fler människor kan upprätthålla en god tandhälsa trots sina medicinska utmaningar, vilket bidrar till bättre livskvalitet och allmän hälsa.

Vad är särskilt tandvårdsbidrag?

Definition och syfte

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett ekonomiskt stöd som erbjuds av den svenska staten genom Försäkringskassan. Syftet med detta bidrag är att hjälpa individer med specifika medicinska tillstånd att upprätthålla god tandhälsa, vilket är en väsentlig del av den allmänna hälsan. Genom att erbjuda detta bidrag, strävar staten efter att minska den ekonomiska bördan för dem som behöver omfattande och regelbunden tandvård.

Belopp och perioder för bidraget

Bidragets belopp uppgår till 600 kronor per halvår, vilket innebär att en berättigad individ kan få upp till 1200 kronor per år för att täcka sina tandvårdskostnader. Dessa medel kan användas för att betala hela eller delar av kostnaden för förebyggande tandvård och behandlingar. Bidraget kan dock inte sparas från en period till en annan, så det är viktigt att använda det inom den fastställda tiden.

Användningsområden för bidraget

Särskilt tandvårdsbidrag kan användas för en mängd olika tandvårdsåtgärder, inklusive förebyggande vård, undersökningar och nödvändiga behandlingar. Detta inkluderar tandrengöring, kariesbehandling och åtgärder för att motverka tandlossning. Syftet är att säkerställa att individer med specifika medicinska behov får den tandvård de behöver för att upprätthålla en god munhälsa.

Vem har rätt till särskilt tandvårdsbidrag?

Sjukdomar och tillstånd som kvalificerar

Rätten till särskilt tandvårdsbidrag är kopplad till en rad sjukdomar och medicinska tillstånd. Dessa inkluderar men är inte begränsade till:

 • Muntorrhet orsakad av medicinering eller strålbehandling
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom
 • Frätskador på tänderna relaterade till anorexia, bulimi eller reflux
 • Diabetes och dialysbehandling
 • Immunosuppression och organtransplantation

Ålderskrav och andra villkor

För att kvalificera sig för bidraget måste individen uppfylla vissa ålderskrav och andra specifika villkor. Generellt sett måste den medicinska diagnosen vara fastställd av en läkare, och i vissa fall kan ytterligare medicinska underlag krävas för att bekräfta behörigheten.

Hur ansöker man om särskilt tandvårdsbidrag?

Nödvändiga intyg och medicinska underlag

För att ansöka om särskilt tandvårdsbidrag måste individen ha tillgång till nödvändiga medicinska intyg som bekräftar diagnosen. Dessa intyg måste utfärdas av en behörig läkare och ska innehålla detaljerad information om tillståndet och dess påverkan på individens tandhälsa.

Steg-för-steg ansökningsprocess

 1. Samla in nödvändiga medicinska underlag från din läkare.
 2. Kontakta din tandläkare för att diskutera ditt behov av särskilt tandvårdsbidrag.
 3. Tandläkaren hjälper dig att fylla i ansökan till Försäkringskassan.
 4. Skicka in ansökan tillsammans med de medicinska intygen.
 5. Vänta på beslut från Försäkringskassan, vilket vanligtvis tar några veckor.

Vilka diagnoser kräver särskilda intyg?

Muntorrhet orsakad av läkemedel eller strålbehandling

Personer som lider av muntorrhet på grund av medicinering eller strålbehandling för cancer är berättigade till bidraget. Detta beror på att muntorrhet kan leda till betydande tandproblem om det inte behandlas ordentligt.

Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom som påverkar kroppens fuktproducerande körtlar, inklusive de som producerar saliv, vilket kan leda till muntorrhet och andra tandproblem.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

KOL-patienter kan också ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag eftersom deras sjukdom och eventuell medicinering kan påverka deras tandhälsa negativt.

Tarmsjukdomar (ulcerös kolit, Crohns sjukdom, tarmsvikt)

Individer med tarmsjukdomar som ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller tarmsvikt kan uppleva försämrad tandhälsa och är därför berättigade till bidraget.

Frätskador på tänderna relaterade till anorexia, bulimi eller reflux

Personer med ätstörningar eller refluxsjukdom kan drabbas av frätskador på tänderna, vilket kvalificerar dem för särskilt tandvårdsbidrag.

Diabetes och dialysbehandling

Diabetes och dialysbehandling kan påverka tandhälsan, vilket gör dessa patienter berättigade till bidraget.

Immunosuppression och organtransplantation

Personer som genomgår immunosuppressiv behandling eller har genomgått en organtransplantation kan också ha rätt till bidraget, eftersom dessa tillstånd kan påverka tandhälsan.

Hur används det särskilda tandvårdsbidraget?

Förebyggande tandvårdsåtgärder

Bidraget kan användas för förebyggande tandvårdsåtgärder som regelbundna kontroller, tandrengöring och fluorsköljningar för att förebygga tandproblem.

Specifika behandlingar som omfattas

Det särskilda tandvårdsbidraget täcker även specifika behandlingar som fyllningar, rotfyllningar och behandling av tandlossning.

Restriktioner och begränsningar

Bidraget kan inte användas för kosmetiska behandlingar eller behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga. Det är viktigt att diskutera med din tandläkare vad som täcks av bidraget.

Skillnaden mellan allmänt och särskilt tandvårdsbidrag

Allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett stöd som alla vuxna har rätt till för att hjälpa till med kostnaderna för regelbunden tandvård. Beloppet är baserat på ålder och betalas ut en gång per år.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är specifikt för personer med vissa medicinska tillstånd och ger ett högre bidrag för att täcka mer omfattande tandvårdsbehov.

Vanliga frågor och svar om särskilt tandvårdsbidrag

Hur ofta kan man ansöka om bidraget?

Man kan ansöka om särskilt tandvårdsbidrag två gånger per år, en gång per halvår.

Vad händer om man byter tandläkare?

Om du byter tandläkare, är det viktigt att informera den nya tandläkaren om ditt särskilda tandvårdsbidrag och se till att de har tillgång till dina medicinska intyg.

Var kan man få mer information?

Kontakta Försäkringskassan

Försäkringskassan är den myndighet som hanterar särskilt tandvårdsbidrag. För mer information kan du besöka deras webbplats eller kontakta dem direkt.

Rådgivning från tandläkare och tandhygienister

Din tandläkare och tandhygienist kan ge dig detaljerad information om hur du kan dra nytta av det särskilda tandvårdsbidraget och vägleda dig genom ansökningsprocessen.

Statistik och fakta om särskilt tandvårdsbidrag

Antal mottagare av bidraget

Statistik visar att ett betydande antal personer i Sverige drar nytta av det särskilda tandvårdsbidraget varje år, vilket hjälper dem att upprätthålla god tandhälsa trots sina medicinska tillstånd.

Ekonomisk påverkan och budget

Det särskilda tandvårdsbidraget representerar en viktig del av statens hälsovårdsbudget och bidrar till att minska de ekonomiska bördorna för individer med omfattande tandvårdsbehov.

Regelverk och föreskrifter

Relevanta lagar och förordningar

Särskilt tandvårdsbidrag regleras av specifika lagar och förordningar som definierar vem som är berättigad och hur bidraget ska användas.

Uppdateringar och förändringar i regelverket

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i regelverket för att säkerställa att du får den hjälp du har rätt till.

Exempel och fallstudier

Framgångsrika ansökningar

Många individer har framgångsrikt ansökt om och mottagit särskilt tandvårdsbidrag, vilket har gjort det möjligt för dem att få nödvändig tandvård.

Vanliga misstag att undvika

Vanliga misstag inkluderar att inte bifoga rätt medicinska intyg eller att inte följa upp med Försäkringskassan efter att ansökan har skickats in.

Framtida utveckling och förbättringar

Förslag på förändringar

Förslag på förändringar i det särskilda tandvårdsbidraget inkluderar ökat bidragsbelopp och utökade kvalifikationskriterier för att inkludera fler medicinska tillstånd.

Pågående utredningar och studier

Pågående studier undersöker effektiviteten av det särskilda tandvårdsbidraget och hur det kan förbättras för att bättre möta behoven hos dem som är berättigade.

Genom att förstå och dra nytta av det särskilda tandvårdsbidraget kan du säkerställa att du får den tandvård du behöver för att upprätthålla god munhälsa, oavsett dina medicinska tillstånd. Kontakta din tandläkare eller Försäkringskassan för mer information och vägledning.